• Để tham gia Diễn đàn, hãy đăng ký để trở thành thành viên chính thức. Tìm hiểu thêm.

Có bắt buộc phải đăng ký thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia không?

#1
Ông Nguyễn Thành Đông công ty tư vấn kiến trúc xây dựng Thanh Đông hỏi, trong chỉ định thầu rút gọn, đấu thầu rộng rãi và các hình thức lựa chọn nhà thầu khác có bắt buộc phải có điều kiện "Nhà thầu phải có tên trong cơ sở dữ liệu về nhà thầu của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu" không? Cần truy cập trang web nào để kiểm tra cơ sở dữ liệu về nhà thầu và để biết nhà thầu đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chưa?

Viện Quản lý xây dựng gửi đến bộ kế hoạch Trả lời :

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:Theo khoản 5, Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định lộ trình áp dụng và hướng dẫn thực hiện chi tiết việc đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 5 và điểm e, khoản 2, Điều 22 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. Như vậy, trong giai đoạn Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa có quy định cụ thể về việc đăng ký thông tin nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì trường hợp nhà thầu chưa đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vẫn được đánh giá là hợp lệ về nội dung này để tham dự thầu hoặc chỉ định thầu.Như vậy nhà thầu hợp lệ cần đăng ký thông tin trên cổng thông tin của bộ kế hoạch đầu tư trước 2 ngày tại thời điểm đóng thầu.

Tham khảo: Dịch vụ đăng ký trên mạng đấu thầu quốc gia trong 5 phút
 
bannerad200x150 bannerad200x150 bannerad200x150 bannerad200x150